Najważniejsze osiągnięcia NSW

Sukcesem kierunku „zarządzanie” jest nowoczesne wykształcenie specjalistów pracujących w urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych, bankach, szpitalach, firmach, spółkach, gospodarstwach pomocniczych regionu nadbużańskiego, dla których tematyka ta ma istotne znaczenie. Głównym atutem kadry kierunku jest nie tylko łączenie doświadczeń wyniesionych z różnych środowisk akademickich, lecz również tworzenie nowej jakości w zakresie dydaktyki i organizacji pracy oraz koleżeńskiego współżycia. Do osiągnięć szkoły należy również zaliczyć umożliwianie studentom i kadrze kontaktów z przedstawicielami życia gospodarczego, kulturalnego i artystycznego. W piątym roku istnienia NSW rozpoczęła publikację serii wydawniczej w postaci „Zeszytów Naukowych NSW”. Zeszyty te mają służyć kadrze, studentom uczelni, jak i praktykom życia gospodarczego. Staną się one zapewne wizytówką zaangażowania środowiska akademickiego w działalność naukowo-badawczą.

NSW nie jest dużą placówką edukacyjną i trudno ją porównywać do ośrodków akademickich. Jej powołanie stanowi milowy krok w pokonywaniu barier na drodze do oświaty i podwyższania umiejętności zawodowych mieszkańców regionu.

Do sukcesów należy również zaliczyć więź łącząca naszych absolwentów z uczelnią.

NSW była już pięciokrotnie oceniana przez Polską Komisję Akredytacyjną. Jedyną w Polsce prawnie umocowaną instytucją zajmującą się oceną jakości kształcenia. PKA jest pierwszą, niezależną instytucją powołaną do życia aktem prawnym najwyższej rangi, działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych, a także do oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

 Na podstawie Uchwały nr 245/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 maja 2020 r. Uczelnia posiada aktualną, pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.